card

Тогтвортой ноолуур холбоо

Тогтвортой ноолуур холбоо 

Тогтвортой ноолуур холбоо нь AVSF Монгол байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Баянхонгор аймгийн тогтвортой ноолуур бэлтгэгч хоршоодын санаачилгаар 2017 онд байгуулагдсан ашгийн бус, гишүүдэд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага. Холбоо нь хоршоодыг зах зээлтэй холбох маркетингийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, малчдын байгальд ээлтэй аргаар бэлтгэж, боловсруулсан түүхий эдийг Европын зах зээлд нэмүү өртгөөр борлуулахад дэмжлэг үзүүлдэг. 

Тогтвортой ноолуур холбоо нь Баянхонгор аймгийн долоон хоршооны 1000 орчим өрхийн 3500 гаруй малчны гишүүнчлэлтэй бөгөөд цаашид тогтвортой ноолуур бэлтгэлийн сайн туршлагаа бусад аймаг, сумдад өргөжүүлэхийг зорих бөгөөд гишүүн хоршоод нь AVSF Монгол байгууллагын санаачлан нэвтрүүлсэн 25 шалгуур бүхий Тогтвортой ноолуур гэрчилгээжүүлэлтийн схемд хамрагддаг. 

Тогтвортой ноолуур холбооны зорилго хоршоодын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хоршоодын байгальд ээлтэй аргаар бэлтгэсэн түүхий эдийг олон улсын зах зээлд гаргах замаар малчдын амьжиргааг дээшлүүлж, байгаль орчинг хамгаалахад хувь нэмэр оруулахад оршино. Дэлгэрэнгүй

​​​​

Зарчим, үнэт зүйл

Таны мэдлэгт