Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох сургалтын Гарын авлагыг боловсрууллаа

A- A A+
Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох сургалтын Гарын авлагыг боловсрууллаа

Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох гарын авлага бэлэн боллоо

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл төслийн хүрээнд банк, санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад зориулан нийт дөрвөн модуль бүхий Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох сургалтын гарын авлагыг Тогтвортой санхүүжилт холбоотой хамтран боловсрууллаа.

Гарын авлагыг банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн мэргэжилтэн, сургагч багш нар болон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд байх бөгөөд гол зорилго нь текстилийн салбарын онцлог, давуу тал, боломжуудыг ойлгуулах, үйлдвэрлэлийн ногоон төслүүдийг зөв тодорхойлж, үнэлэх, ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх мэдлэг олгоход оршино.  

Сургалтад хамрагдсан мэргэжилтнүүд текстилийн салбарын байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, текстилийн ногоон машин, тоног төхөөрөмжийг таних, олон улсын болон Монгол улсын тогтвортой гэрчилгээжүүлэлтийг таних, ногоон зээлийн шалгууруудыг ашиглаж бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх мэдлэг, ур чадвартай болох юм.  

Текстилийн тогтвортой санхүүжилт олгох сургалтын гарын авлага монгол
Training Handbook on Financing Sustainable Textile Production english