card

Хөдөө, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн эрх тэгш оролцоог хангах нь - Импакт төсөл

AVSF Монгол байгууллагаас Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй
"Хөдөө, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн эрх тэгш оролцоог хангах нь - ИМПАКТ" төсөл 

Орон нутгийн иргэд газар тариалан, мал аж ахуйгаас орлогын эх үүсвэрээ хангахын зэрэгцээ өрхийн үйлдвэрлэлийн арга барилаа орчин үеийн нөхцөл байдал, хандлагад тохируулан боловсронгуй болгох шаардлагатай байна. Мал маллах, тариалан болон бусад аж ахуй эрхэлж, өрхийн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж, орлогоо нэмэгдүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, шийдвэр их үүрэгтэй байдаг. 

Иймд орон нутгийн түвшинд эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах, манлайллыг дэмжих бодлого баримталж, байгаль орчин, эдийн засгийн өнөөгийн сорилтуудыг даван туулах, дасан зохицох, улмаар орон нутгийн хөгжил, өнөө болон хойч үеийнхний сайн сайхан байдалд хувь нэмэр оруулах хүсэл, эрмэлзлийг нь дэмжих нь чухал юм. Дэлгэрэнгүй 

Төслийн зорилго, зорилтууд

ИМПАКТ төсөл нь орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргах үйл явцад эмэгтэйчүүдийн
манлайлал, оролцоог нэмэгдүүлэх замаар тогтвортой ноолуур, органик ногооны үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Төсөл хэрэгжүүлэгчид

Таны мэдлэгт