card

Тогтвортой ноос, ноолуурын тухай ойлголт

Тогтвортой ноос, ноолуур гэж юу вэ?

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл, тогтвортой ноос ноолуурын нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг олон улсын байгууллагуудын тодорхойлсноор Монголын тогтвортой ноос ноолуур гэдэг нь “Бэлчээрийн мал аж ахуйг зохистой эрхэлж, байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах явцад гарах үр өгөөж, үүрэг хариуцлагыг тэгш хуваарилах замаар нэмүү өртгийн сүлжээний найдвартай байдлыг хангахад чиглэсэн мөшгөх боломжтой, хэмжигдэхүйц, ил тод, тасралтгүй, ёс зүйтэй үйл явц юм”.

Энэ үйл явцыг эхлүүлэх, жигдрүүлж, тогтворжуулахад үе шат бүрт нь оролцож буй талууд буюу малчнаас авахуулаад хэрэглэгч хүртэлх оролцогчдын нэгдсэн ойлголт, хамтын ажиллагаа, дэмжлэг чухал байхаас гадна төрийн нэгдсэн зохицуулалт нэн тэргүүний үүрэг, ач холбогдолтой билээ. 

Таны мэдлэгт