card

Тогтвортой ноос, ноолуур үйлдвэрлэл

Тогтвортой үйлдвэрлэлийг энгийнээр тайлбарлавал байгаль орчин, нийгэм болон эдийн засгийн асуудлыг тэгш харгалзан үзсэний үндсэн дээр үйлдвэрлэх үйл явц юм.

Тогтвортой үйлдэрлэл гэж юу вэ?

Тогтвортой үйлдвэрлэлийг энгийнээр тайлбарлавал байгаль орчин, нийгэм болон эдийн засгийн асуудлыг тэгш харгалзан үзсэний үндсэн дээр үйлдвэрлэх үйл явц юм.

Байгаль орчин – түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, үйлдвэрлэх, хэрэглэх явц нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, эсвэл бага нөлөөтэй/байгаа байдлыг доройтуулахгүй байх. Энэ хэсэгт бэлчээрийн эрүүл байдал хангагдсан байхаас гадна үйлдвэрлэлийн үе шат бүрт эрчим хүч, ус, газар, хөрс, бохир ус, агаар, хог хаягдал, амьтан ургамал, хүлэмжийн хий зэрэг хүчин зүйлс нь байгаль орчинд нөлөөгүй эсвэл бага нөлөөтэй байх.


Нийгэм – түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, үйлдвэрлэх, хэрэглэх явцад оролцож буй хүмүүс буюу нийгмийн сайн сайхан, тааламжтай, баталгаатай байдал хангагдсан байх. Энэ хэсэгт түүхий эд бэлтгэгч, үйлдвэрийн ажилтан, эцсийн хэрэглэгчийн сайн сайхан байх нөхцөлүүд хангагдсан байхыг хэлнэ. Жишээ нь: хөдөлмөрийн нөхцөл, сургалт, эрүүл мэнд, хүний эрх, цалин хөлс, эрүүл мэнд, бүтээгдэхүүний чанар зэрэг асуудлууд хамаарна.


Эдийн засаг - түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, үйлдвэрлэх, хэрэглэх явцад оролцогч талуудын эдийн засгийн өсөлт тэгш хангагдаж, ашиг орлогын шударга хуваарилалттай байх. Энэ хэсэгт ашиг, орлого шударгаар хуваарилагдаж, бүх талуудад тэгш хүртээмжтэй байхаас гадна эдийн засгийн амжилт нь нийгэм, байгаль орчин, соёлын асуудалд сөрөг нөлөөгүй байх үйл явцыг хэлнэ.


Монгол улс байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж эхлэх зорилгоор ноос, ноолуурын салбарт Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн стандартыг 2021 оны 07 дугаар сард баталсан. Энэхүү стандартын агуулга, шалгуурууд нь төслийн хүрээнд анх боловсруулсан Монголын текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн Дүрэмд тулгуурласан юм. 

Төслийн баг энэхүү стандартын хэрэгжилтийг эхлүүлэх зорилгоор байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл болох эрмэлзэл бүхий үйлдвэрүүдэд Монголын ноос, ноолуурын холбооны шинжээчтэй хамтран Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Одоогийн байдлаар стандартыг хэрэгжүүлэх сонирхолтой 18 үйлдвэр байгаа бөгөөд бүгд байгальд ээлтэй үйлдвэрлэгч болох шалгууруудыг хангаж чадвал Монголд үйлдвэрлэсэн тогтвортой ноос, ноолуурын бүтээгдэхүүний 50 хувийг бүрдүүлэх боломжтой юм.

Таны мэдлэгт