card

Тогтвортой ноос, ноолуур үйлдвэрлэл

Тогтвортой үйлдвэрлэлийг энгийнээр тайлбарлавал байгаль орчин, нийгэм болон эдийн засгийн асуудлыг тэгш харгалзан үзсэний үндсэн дээр үйлдвэрлэх үйл явц юм.

Тогтвортой үйлдвэрлэл гэж юу вэ?

Тогтвортой үйлдвэрлэлийг энгийнээр тайлбарлавал байгаль орчин, нийгэм болон эдийн засгийн асуудлыг тэгш харгалзан үзсэний үндсэн дээр үйлдвэрлэх үйл явц юм.

Монгол улс тогтвортой үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж эхлэх зорилгоор ноос, ноолуурын салбарт Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн стандартыг 2021 оны 07 дугаар сард баталсан. Энэхүү стандартын агуулга, шалгуурууд нь Европын холбооны санхүүжилттэй Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг төслийн хүрээнд Монголын ноос, ноолуурын холбоотой хамтран боловсруулсан Монголын текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн Дүрэмд тулгуурласан байдаг.  

Төслийн баг энэхүү стандартын хэрэгжилтийг эхлүүлэх зорилгоор Монголын ноос, ноолуурын холбооны шинжээчидтэй хамтран байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл болох эрмэлзэл бүхий 18 үйлдвэрд Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Эдгээр 18 үйлдвэр байгальд ээлтэй үйлдвэрлэгч болох шалгууруудыг хангасан тохиолдолд Монголд үйлдвэрлэсэн тогтвортой ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний 50 хувийг бүрдүүлэх юм.

Таны мэдлэгт